فروشگاه نوین کاشت گلستان
  01732141380
  09118806195
  01722465588
  dgkasht@yahoo.com
  www.dgkasht.com/dgkasht.apk
  جاده گرگان به علی آباد -شهر جلین - روبروی بانک صادرات
  وب سایت فروشگاه نوین کاشت گلستان آماده ارائه خدمات در زمینه ادوات کشاورزی در سطح کشور