قوانین درج آگهی در سایت دیجی کاشت :

در فرآیند درج آگهی و تایید توسط مدیریت سایت ممکن است متن آگهی یا تصاویر بر اساس قوانین سایت یا کشور بطور جزیی تغییر و حتی در مواردی بطور کامل حذف شود.

مواردی که برای درج آگهی باید لحاظ شود شامل :