بانک کشاورزی

۰۱۷۳۲۲۴۰۰۷۲

بنیز تجهیز

۰۲۱۲۲۴۶۸۰۸۶

به فشان آبیار گلستان

۰۱۷۳۲۲۳۴۱۰۵

پارس پرال

۰۳۱۳۲۳۶۵۵۵۳

پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

۰۵۱۳۳۰۰۲۵۷۹

پایا بسپار آریا

۰۲۱۸۸۱۷۵۲۲۰

پردیس کشت ابزار

۲۱۸۸۰۲۷۱۷۵

پرنده باران پارس (آباوان)

۸۱۳۴۳۸۳۷۷۷_8

پرشین پوشش پلیمر

۳۵۳۵۲۵۰۷۳۵

پلاستونیک

۱۱۳۳۶۸۱۳۰۸_9

تجارت گستر آرارات

۴۱۳۴۴۵۷۹۳۰

تجهیز آب کاوه

۲۱۴۴۲۷۴۲۸۸